kafka幂等处理

黄裳黄裳 · 2022-12-23 10:40
有两条消息,只有发送时间不同和结尾符不同,如何根据kafka的幂等机制做处理。 我的猜想方案:获取消息以后用常量替换发送时间和结尾符,然后转发到另一个主题,我只负责消费另一个主题的消息到数据库就可以了。 消息一: ##0495QN=20221220214437630;ST=31;CN=2011;PW=123456;MN=320722066;Flag=5;CP=&&DataTime=20221220214200;a05024-Rtd=7.556,a05024-Flag=N;a21026-Rtd=7.874,a21026-Flag=N;a21003-Rtd=7.465,a21003-Flag=N;a21004-Rtd=1.252,a21004-Flag=N;a21002-Rtd=12.674,a21002-Flag=N;a34002-Rtd=135.4,a34002-Flag=N;a34004-Rtd=78.46,a34004-Flag=N;a01001-Rtd=3.4,a01001-Flag=N;a01006-Rtd=1012.4,a01006-Flag=N;a01002-Rtd=68.8,a01002-Flag=N;a01007-Rtd=2.5,a01007-Flag=N;a01008-Rtd=344.7,a01008-Flag=N;a21005-Rtd=1.433,a21005-Flag=N&&A001 消息二: ##0495QN=20221220214337613;ST=31;CN=2011;PW=123456;MN=320722066;Flag=5;CP=&&DataTime=20221220214200;a05024-Rtd=7.556,a05024-Flag=N;a21026-Rtd=7.874,a21026-Flag=N;a21003-Rtd=7.465,a21003-Flag=N;a21004-Rtd=1.252,a21004-Flag=N;a21002-Rtd=12.674,a21002-Flag=N;a34002-Rtd=135.4,a34002-Flag=N;a34004-Rtd=78.46,a34004-Flag=N;a01001-Rtd=3.4,a01001-Flag=N;a01006-Rtd=1012.4,a01006-Flag=N
0 个回答
暂无回答